Financiële begroting

Totaal saldo per taakveld

Totaal saldo per taakveld

(x € 1.000)

2022 Lasten

2022 Baten

2022 Saldo

2023 Saldo

2024 Saldo

2025 Saldo

Bestuur

1.780

56

-1.723

-1.674

-1.696

-1.719

Mutaties reserves

144

2.355

2.211

655

316

355

Burgerzaken

991

318

-673

-696

-613

-596

Beheer overige gebouwen en gronden

303

60

-243

-200

-190

-190

Overhead

8.010

5

-8.005

-7.862

-7.868

-7.914

Treasury

83

808

725

708

704

697

OZB woningen

0

3.822

3.822

3.888

3.954

4.022

OZB niet-woningen

0

2.000

2.000

2.013

2.044

2.071

Belastingen overig

176

236

60

60

60

63

Algemene uitkering en overige uitkering

0

40.956

40.956

40.517

40.691

41.159

Overige baten en lasten

1.009

0

-1.009

-979

-1.100

-1.264

Bestuur en ondersteuning

12.495

50.616

38.121

36.431

36.300

36.683

Crisisbeheersing en Brandweer

1.570

93

-1.477

-1.515

-1.538

-1.564

Openbare orde en veiligheid

677

1

-676

-680

-685

-687

Veiligheid

2.247

94

-2.153

-2.195

-2.223

-2.251

Verkeer, wegen en water

4.276

397

-3.878

-3.999

-4.140

-4.276

Parkeren

136

12

-123

-125

-122

-121

Economische havens en waterwegen

39

39

0

1

1

1

Verkeer en vervoer en waterstaat

4.450

448

-4.001

-4.123

-4.261

-4.397

Economische ontwikkeling

214

0

-214

-99

-100

-100

Bedrijfsloket- en regelingen

171

126

-45

-46

-47

-64

Economische promotie

668

176

-492

-246

-244

-242

Economie

1.053

302

-751

-391

-391

-406

Openbaar basisonderwijs

528

69

-459

-456

-465

-465

Onderwijshuisvesting

1.382

160

-1.222

-1.136

-1.093

-1.009

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

974

271

-704

-707

-713

-716

Onderwijs

2.885

500

-2.384

-2.300

-2.271

-2.191

Sportbeleid en activering

392

25

-367

-368

-372

-376

Sportaccommodaties

927

252

-675

-669

-723

-684

Cultuurpresentatie, productie participat

302

1

-301

-304

-306

-308

Musea

159

11

-149

-147

-147

-147

Cultureel erfgoed

123

0

-123

-122

-123

-123

Media

416

7

-409

-415

-421

-427

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

2.648

179

-2.469

-2.447

-2.458

-2.446

Sport, cultuur en recreatie

4.968

476

-4.493

-4.473

-4.550

-4.511

Samenkracht en burgerparticipatie

2.786

294

-2.492

-2.510

-2.521

-2.529

Inkomensregelingen

6.660

5.199

-1.461

-1.077

-961

-1.046

Begeleide participatie

3.286

0

-3.286

-3.195

-3.081

-2.907

Arbeidsparticipatie

198

0

-198

-198

-198

-198

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.362

0

-2.362

-2.378

-2.423

-2.467

Maatwerkdienst-verlening 18+

4.183

218

-3.966

-3.936

-3.946

-3.992

Maatwerkdienst-verlening 18-

8.147

20

-8.127

-7.856

-7.896

-7.995

Geescaleerde zorg 18+

318

0

-318

-323

-327

-331

Geescaleerde zorg 18-

596

0

-596

-605

-613

-622

Sociaal domein

28.537

5.730

-22.807

-22.078

-21.968

-22.088

Volksgezondheid

1.095

20

-1.075

-1.087

-1.099

-1.112

Riolering

2.055

2.828

773

789

813

843

Afval

2.715

3.820

1.105

1.123

1.128

1.126

Milieubeheer

935

242

-693

-704

-716

-728

Begraafplaatsen

151

64

-87

-83

-82

-83

Volksgezondheid en milieu

6.951

6.975

24

37

43

46

Ruimtelijke ordening

490

10

-480

-396

-416

-424

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

754

750

-3

-4

-4

-4

Wonen en bouwen

1.588

835

-753

-699

-436

-434

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

2.831

1.595

-1.236

-1.099

-856

-862

Totaal

66.418

66.737

319

-191

-177

23

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49