Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Omschrijving

Realisatie
31-12-20

Begroting
31-12-21

Begroting
31-12-22

Begroting
31-12-23

Begroting
31-12-24

Begroting
31-12-25

Immateriële vaste activa

110

248

269

287

294

294

- Afschrijvingen

4

4

3

3

0

- Investeringen

142

25

21

10

0

Materiële vaste activa

93.083

98.746

101.036

102.711

103.201

107.262

- Afschrijvingen

3.750

3.906

4.097

4.269

4.293

- Investeringen

9.413

6.196

5.772

4.759

8.354

Financiële vaste activa

5.638

6.683

7.060

6.551

6.033

5.610

Leningen woningbouwcorporaties

2.951

2.693

2.421

2.147

1.870

1.694

Overige langlopende leningen

2.019

3.322

3.971

3.736

3.495

3.248

Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

0

0

0

0

0

0

Leningen aan deelneming

0

0

0

0

0

0

Kapitaalverstekkingen aan deelnemingen

668

668

668

668

668

668

Totaal vaste activa

98.831

105.677

108.365

109.549

109.528

113.166

Vlottende activa:

9.630

9.630

9.630

9.630

9.630

9.630

- Voorraden

3

3

3

3

3

3

- Vorderingen

7.392

7.392

7.392

7.392

7.392

7.392

- Liquide middelen

248

248

248

248

248

248

- Overlopende activa

1.987

1.987

1.987

1.987

1.987

1.987

Totaal vlottende activa

9.630

9.630

9.630

9.630

9.630

9.630

Totale activa

108.461

115.307

117.995

119.179

119.158

122.796

Omschrijving

Realisatie
31-12-20

Begroting
31-12-21

Begroting
31-12-22

Begroting
31-12-23

Begroting
31-12-24

Begroting
31-12-25

Eigen vermogen

26.374

21.473

19.581

18.734

18.242

17.910

- Algemene reserve

12.519

13.146

13.107

13.079

12.881

12.654

- Bestemmingsreserves

13.465

7.706

6.155

5.846

5.538

5.233

-Resultaat

390

621

319

-191

-177

23

Voorzieningen

5.411

4.861

4.867

5.013

4.933

4.927

- toevoegingen aan voorzieningen

1.312

1.341

1.335

1.314

1.314

- onttrekkingen aan voorzieningen

1.862

1.335

1.189

1.394

1.320

Vaste schulden mert een rentetypische looptijd > 1 jaar

62.071

74.923

79.497

81.382

81.933

85.909

- Onderhandse leningen

62.026

74.878

79.452

81.337

81.888

85.864

- Door derden belegde gelden

30

30

30

30

30

30

- Waarborgsommen

15

15

15

15

15

15

Totaal vaste passiva

93.856

101.257

103.945

105.129

105.108

108.746

Vlottende passiva:

Vlottende schulden mert een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.036

9.036

9.036

9.036

9.036

9.036

- Kasgeldleningen

0

0

0

0

0

0

- Banksaldi

5.057

5.057

5.057

5.057

5.057

5.057

- Overige schulden

3.979

3.979

3.979

3.979

3.979

3.979

Overlopende passiva

5.014

5.014

5.014

5.014

5.014

5.014

Totaal vlottende passiva

14.605

14.050

14.050

14.050

14.050

14.050

Totaal passiva

108.461

115.307

117.995

119.179

119.158

122.796

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49