Financiële begroting

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Volgens het BBV artikel 19, lid d en artikel 23 lid c moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden opgenomen. In onderstaan overzicht zijn deze belangrijkste posten weergegeven. Tevens wordt het verloopoverzicht aangegeven van de voorzieningen.

De kenmerken van reserve en een voorziening zijn:

Reserve

Voorziening

Vermogenscategorie

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Vormen en opheffen

Bevoegdheid gemeenteraad

Bevoegdheid gemeenteraad

Beschikkingsbevoegdheid

Raad

College

Toevoeging

Via resultaatbestemming

Loopt via de exploitatie

Onttrekking

Via resultaatbestemming

Rechtstreeks tlv voorziening

Financiele onderbouwing

Aangeraden niet verplicht vanuit de verslaggevingsregels

Verplicht

Negatief saldo

Niet toegestaan

Alleen tijdelijk en onder voorwaarden bij tariefegalisatie

Voor een verdere specificatie verwijzen wij naar de nota Reserves en Voorzieningen 2018.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49