Financiële samenvatting

Financiële samenvatting

Door het vaststellen van de voorliggende programmabegroting 2022 autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten) die zijn verbonden aan de programma’s. De raad geeft hiermee inhoud aan zijn kaderstellende rol. Deze autorisatie vindt plaats op programmaniveau, zoals geregeld in de wet Dualisering Gemeentebestuur.

Het college van burgemeester en wethouders is na autorisatie van de gemeenteraad bevoegd uitvoering te geven aan taakvelden van de betreffende programma’s. Voor zover het college binnen de door de raad per programma aangegeven budgetten blijft (en uiteraard met inachtneming van de te bereiken resultaten) hoeft het college géén begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen. Middels de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programma’s en dus ook over de besteding van de middelen en de bereikte resultaten. Het schuiven van budgetten tussen verschillende programma’s kan slechts plaatsvinden via een – door de raad vastgestelde – begrotingswijziging, als onderdeel van de bestuursrapportage of slotwijziging.

Ieder programma bestaat uit een aantal subtaakvelden.
De basis voor de voorliggende programmabegroting 2022 wordt gevormd door de jaarschijf 2022 uit de begroting 2021, inclusief berap 2021 en reeds vastgestelde begrotingswijzigingen.

Overzicht verloop begrotingssaldi 2022-2025

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Primaire begroting 2021

245

341

619

0

Mutaties raadsbesluiten

Slotwijziging 2020

57

42

24

0

Vaststelling Grex Meerdel

0

-1

1

0

Bestuursrapportage 2021

-363

-536

-657

533

Begroting 2022

381

-39

-163

-511

Begrotingssaldo

319

-191

-177

23

Incidentele lasten

2.581

434

69

137

Incidentele baten

2.406

436

77

119

Structureel saldo

493

-193

-185

41

 
 

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49