Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

2022

2023

2024

2025

x € 1.000

Sport, cultuur en recreatie

Sportakkoord specifieke uitkering

20

Totaal

20

0

0

0

Sociaal Domein

Preventieakkoord specifieke uitkering

20

20

Totaal

20

20

0

0

Ruimtelijke ordening

Provinciale susbsidie herbestemming St Jozefskerk

245

Totaal

245

0

0

0

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Onttrekkingen algemene reserve:

Dekking van incidentele last (2022-2024) aan Steinerbos cf raadsbesluit 31-1-2019

33

15

8

Dekking transformatieplan Jeugd

96

Dekking kosten opstelen mobilieitsplan

25

Dekking kosten opstellen wegbeheersplan

25

Dekking kosten uitvoeringsagenda toerisme

375

Dekking sloopkosten vm zalencentrum Vivaldi

72

Dekking santiare units woonwagenlocaties

180

260

Onttrekkingen Krimpreserve:

Dekking WAP nieuwdorp werkbudget (5 jaar)

20

20

20

20

Dekking Tijdelijke huisvesting IKC de triviant

42

Dekking investeringbijdrage St. Jozefskerk

135

Dekking exploitatiebijdrage St. Jozefskerk

9

9

9

9

Onttrekkingen reserve Sociaal Domein:

Dekking Eigen Kracht Pilot

40

40

40

40

Opvangen incidentele tekort Sociaal Domein

532

Onttrekkingen corona-reserve:

Dekking extra instroom Participatiewet ivm corona

268

Dekking schuldhulpverlening ondernemers

14

Onttrekking reserve doorontwikkeling personeel:

277

Onttrekkingen reserve implementatie omgevingswet

Dekking implemnatatiekosten omgevingswet

100

Totaal

2.121

416

77

119

Totaal

2.406

436

77

119

Incidentele lasten

2022

2023

2024

2025

x € 1.000

Verkeer, vervoer en waterstaat

Kosten opstellen mobiliteitsplan

25

Kosten opstellen wegbeheersplan

25

Totaal

0

0

0

50

Economie

Kosten uitvoeringsagenda toerisme

255

Totaal

255

0

0

0

Onderwijs

Tijdelijke huisvesting IKC de triviant

42

Semi permantente huisvesting Groenewald

40

Totaal

82

0

0

0

Sport, cultuur en recreatie

Sportakkoord

20

Kosten opstellen groenbestek

25

Totaal

45

0

0

0

Sociaal Domein

Eigen Kracht pilot

40

40

40

40

Incidentele tekort Sociaal Domein gedekt reserve (kadernota 2020)

532

WAP Nieuwdorp werkbudget

20

20

20

20

Transformatieplan Jeugd

96

Toename aantal uitkeringen Participatiewet ivm corona

268

Schuldhulpverlening ondernemers

14

Preventieakkoord

20

20

Totaal

990

80

60

60

Ruimtelijke ordening

Investeringsbijdrage St. Jozefskerk

380

Exploitatiebijdrage St. Jozefskerk

9

9

9

9

Sanitaire units woonwagenlocaties

180

260

Implementatie omgevingswet

100

Totaal

669

269

9

9

Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Klanttevredenheidsonderzoek

13

13

Taxatiekosten verzekeringen

10

5

Inhuur tbv casemanagement team Wmo-Jeugd

48

Sloopkosten vm zalencentrum Vivaldi

72

Storting in reserve parkeerplaats Steinerbos

120

Kosten Horizontaal Toezicht belastingdienst

75

Kosten doorontwikkeling P&C documenten

10

Incidentele lasten doorontwikkeling personeel

277

Totaal

540

85

0

18

Totaal

2.581

434

69

137

Toelichting incidentele baten en lasten > € 50.000

Incidentele baten


Dekking investeringsbijdrage St. Jozefskerk
De investeringsbijdrage bij de herbestemming van de St. Jozefskerk van € 380.000 wordt deels gedekt door een van de provincie ontvangen subsidie (€ 245.000) en deels uit de krimpreserve (€ 135.000).

Dekking transformatieplan Jeugd
De incidentele kosten voor het transformatieplan Jeugd worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Dekking uitvoeringsagenda toerisme
De incidentele kosten voor de uitvoeringsagenda toerisme (€ 375.000) worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein (opvangen tekort 3 jaar)
Bij de wijziging van de systematiek rondom het Sociaal Domein is bij de kadernota 2020 besloten om het budgetneutrale systeem los te laten, en uitgavengericht te gaan ramen. Om deze wijziging door te kunnen voeren is besloten om voor 3 jaar nog een incidentele onttrekking te doen om dit incidentele tekort op te kunnen vangen. Dit betekent dat vanaf 2023 geen onttrekkingen meer plaatsvinden vanuit de reserve om tekorten op te vangen.

Dekking sloop vm zalencentrum Vivaldi
De incidentele sloopkosten van het voormalig zalencentrum Vivaldi (€ 72.000) worden gedekt uit de
Algemene Reserve.

Dekking sanitaire units woonwagenlokaties door beschikking over de Algemene Reserve
De kosten voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de  sanitaire units (€ 180.00 in 2022 en € 260.000 in 2023) worden gedekt door te beschikken over de algemene reserve.

Onttrekking reserve doorontwikkeling personeel
Om alle voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, wordt een bedrag van € 277.200 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling.

Dekking extra instroom Participatiewet
De extra verwachte uitgaven voor de extra instroom in de Participatiewet veroorzaakt door corona worden gedekt uit de corona reserve.

Dekking implementatiekosten omgevingswet
De implementatiekosten voor de omgevingswet (€ 100.000) worden gedekt door te beschikken over de hiervoor bestemde reserve omgevingswet.

Incidentele lasten

Uitvoeringsagenda toerisme
In 2022 is een budget van € 375.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringsagenda toerisme. Van dit bedrag wordt € 120.000 gestort in de reserve parkeerplaats Steinerbos.

Onttrekkingen Reserve Sociaal Domein (opvangen tekort 3 jaar)
Dit incidentele tekort wordt gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Vanaf 2023 vinden er geen onttrekkingen meer plaats voor tekorten op te vangen.

Tranformatieplan Jeugd
Voor de doorontwikkeling van de (inkoop) jeugdhulp, uitgaande van de beleidsvisie die er in 2019 is vastgesteld, is het regionale transformatieplan jeugd 2023 opgesteld. Het transformatieplan beschrijft de uitvoering van het proces hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten invulling geven aan de doelen die ze samen willen bereiken. De gemeente Stein dient een bedrag van afgerond € 96.000 bij te dragen aan de regio.

Toename aantal uitkeringen Participatiewet
In de begroting van de gemeente Stein zijn middelen opgenomen aangaande de programmakosten (bijv. algemene bijstand en bijzondere bijstand). In 2021 zien we én in 2022 verwachten we een (substantiële) stijging van de programmakosten. De belangrijkste verklaring voor deze stijging is de Coronacrisis. Vandaar dat wordt voorgesteld om een gedeelte te dekken uit de corona-reserve.

Sanitaire units woonwagenlokaties
Voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de  sanitaire units op de woonwagenlokaties is in de jaarschijf 2022 een budget van € 180.00 en in de jaarschijf 2023 een budget van € 260.000 opgenomen.

Dekking implementatiekosten omgevingswet
In de begroting 2022 is € 100.000 voor de implementatie voor de omgevingswet opgenomen.

Investeringsbijdrage St. Jozefskerk

Voor de herbestemming van de St. Jozefskerk is in de begroting van 2022 een investeringsbijdrage van € 380.000 opgenomen.

Sloop vm zalencentrum Vivaldi
In 2023 is een budget van € 72.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van het voormalig zalencentrum Vivaldi.

Kosten doorontwikkeling personeel
Om alle voorgenomen ontwikkelingen en doelstellingen in 2022 mogelijk te maken, wordt een bedrag van € 277.200 onttrokken aan de hiervoor bestemde reserve personele doorontwikkeling.

Kosten Horizontaal Toezicht belastingdienst
Om in het kader van het Horizontaal Toezicht (HT) aan de nieuwe toelatingseisen te voldoet, is een stappenplan opgesteld. Voor het uitvoeren van het stappenplan is enerzijds kennis en kunde. Deze kennis en kunde dient te worden ingekocht.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49