Hierbij bieden wij u de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 - 2025 aan. Het is de laatste begroting in deze bestuursperiode.

In de kadernota 2022 hebben wij u reeds geïnformeerd over het financiële perspectief van de gemeente Stein. Zoals eerder aangegeven, bevat deze begroting weinig nieuwe ambities. Echter, de voorgenomen ambities zijn vertaald en worden uitgevoerd. Deze begroting staat in het teken van een sluitend meerjarenperspectief met nog verschillende onzekerheden.

Zo is er nog geen besluitvorming over de structurele bijdrage van het Rijk voor het uitvoeren van de taken binnen het sociaal domein, ondanks dat er een heldere uitspraak ligt van de arbitragecommissie dat de middelen ontoereikend zijn. Daarnaast is er ook nog geen beslissing genomen over de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en staat de haalbaarheid van de in 2021 ingrijpende beheers- en bezuinigingsmaatregelen binnen het sociaal domein, bij sommige beheersmaatregelen, onder druk. Al met al geen gemakkelijke opgaven.

Toch kijken we met trots terug op de wijze waarop we afgelopen jaren samen met uw raad intensief en constructief hebben samengewerkt. Ook nu kunnen we weer een sluitende begroting aanbieden. Ondanks dat niet alle jaren sluiten met een positief exploitatie saldo, is er nog steeds sprake van een gezonde begroting die ook voor de komende jaren een solide basis vormt om onze beleidsdoelstellingen te blijven verwezenlijken.

College van burgemeester en wethouders

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49