Programma's

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Inleiding

Het programma sociaal domein levert een bijdrage aan de kernwaarde sociale en vitale kernen. Binnen onze kernen is sprake van dorpse saamhorigheid en gemeenschapszin. In onze kernen zijn inwoners actief, helpen ze elkaar en nemen ze zelf initiatief. Dit willen we behouden en verder versterken. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven we grote maatschappelijke opgaven ook de komende jaren het hoofd bieden.
Actief eigenaarschap van onze inwoners en ondernemers is een strategische keuze die wij verder willen stimuleren zodat zij meer ruimte, zeggenschap en verantwoordelijkheid krijgen voor eigen initiatieven.

Het programma sociaal domein levert een bijdrage aan de kernwaarde bereikbare en bedrijvige gemeente. Het gaat dan in het bijzonder om de strategische keuze van voldoende arbeidspotentieel waarbij participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel is.

We intensiveren de samenwerking en werken toe naar partnerschap met de betrokken partijen om nog beter op de hoogte te zijn van dat wat er speelt. We maken daarbij gebruik van data en up-to-date sturingsinformatie. Deze informatie zetten we ook in bij het vormgeven van de aanbestedingen voor Wmo-hulp en Jeugdhulp.

Op het gebied van wonen en zorg is er een opgave voor de gemeente Stein. Er is sprake van bevolkingskrimp, van vergrijzing en ontgroening. Aansluitend op het rijksbeleid stimuleren wij dat mensen langer thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Daarom streven wij naar toekomstbestendige kernen, met passende (zorg- en welzijn)voorzieningen en een infrastructuur die aansluit bij de uitdagingen van deze tijd.

Het sociaal domein zal ook in 2022 mede gericht zijn op het project Grip Op Sociaal Domein. Op basis van gemaakte keuzes door het college en de raad zullen de beheersmaatregelen verder doorgevoerd worden. Daarnaast zijn er al zaken in 2021 in gang gezet, die in 2022 door zullen lopen.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
6.1  Samenkracht en burgerparticipatie
6.2  Wijkteams
6.3  Inkomensregelingen
6.4  Begeleide participatie
6.5  Arbeidsparticipatie
6.6  Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18+

Wat willen we bereiken ?

Na het raadsbesluit over de beheersmaatregelen, wordt in het jaar 2022 verder uitvoering gegeven aan de beheersmaatregelen en een verdere verdieping in het project  'Grip op Sociaal Domein' aangebracht met inachtneming van het integraal beleidsplan sociaal domein 2018-2023.

Met dit beleidsplan inclusief de bijbehorende uitvoeringsagenda wordt voorzien in een vertaling van de strategische kernwaarden "sociale en vitale kernen" en "bereikbare en bedrijvige gemeente". De centrale thema's hierbij zijn:

1)   Kracht bij mensen zelf
2)   Integrale samenwerking
3)   Maatwerk & kwaliteit
4)   Communicatie & informatievoorziening
5)   Innoveren en experimenteren

De uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd en eveneens wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld voor het volgende jaar.

Het streven is om ook in 2022 en volgende jaren meer grip te krijgen op het Sociaal Domein in brede zin door:
- Onze cirkel van invloed zo groot mogelijk te maken;
- Het versterken van samenwerkingen;
- Het aanscherpen van beleid;

Bezuinigingen

De bezuinigingen genoemd in onderstaande tabel zijn bezuinigingen die voortvloeien uit de begroting 2021. Bezuinigingen die pas vanaf 2022 ingaan, zijn tekstueel toegelicht in het programma.

Bezuinigingen 

2021

2022

2023

2024

2025

PIW

50.000

50.000

50.000

50.000

Mantelzorg

1.500

1.500

1.500

1.500

THC de Brug

7.600

19.000

38.000

38.000

38.000

Regionale subsidie Levanto

2.940

2.940

2.940

2.940

2.940

Vluchtelingenwerk

2.445

2.445

2.445

2.445

Sociale werkvoorziening

30.000

60.000

90.000

90.000

90.000

Aanbesteding begeleiding

17.000

17.000

17.000

17.000

Huishoudelijke hulp

20.000

40.000

60.000

60.000

60.000

Individueel vervoer

1.356

4.746

8.136

10.000

10.000

Woningaanpassingen

2.000

4.000

6.000

6.000

6.000

Eigen bijdrage 

4.560

4.560

4.560

Voordeel zorg door POH

120.000

240.000

360.000

360.000

360.000

Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

Aanbesteding Jeugd

180.000

180.000

180.000

Wat gaan we er voor doen?

Lasten, baten en saldo

Lasten

28.537.066

43,0 %

Baten

5.730.075

8,6 %

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49