Paragrafen

Verbonden Partijen

Verbonden Partijen

Er volgt nu van de publiekrechtelijke verbonden partijen een actueel overzicht van o.a. het openbaar belang, visie in relatie tot de doelstellingen, actuele beleidsvoornemens verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het gemeentelijk belang en de financiële positie.
In de door de raad vastgestelde nota Verbonden Partijen zijn de volgende uitgangspunten opgenomen om aan een verbonden partij deel te nemen:
1. de gemeente neemt alleen deel in een partij die taken uitvoert met een publiek belang;
2. de verbonden partij dient een expliciete meerwaarde te hebben. Hieronder wordt
verstaan: financieel voordeel, toename van de kwaliteit van de dienstverlening en het
borgen van de continuïteit.

Deze pagina is gebouwd op 11/03/2021 12:13:14 met de export van 11/03/2021 12:02:49